فوتر چسبیده به پایین صفحه

فوتر به پایین مرورگر می چسبد با کد های HTML و CSS.