منو و فوتر ثابت

فوتر به پایین مرورگر می چسبد با کد های HTML و CSS. منو ثابت می شود به همراه padding-top: 60px; در main > .container.