عنوان شرکت
عضویت

هزینه ها

با استفاده از این مثال بوت استرپ یک جدول قیمت گذاری موثر برای مشتریان بالقوه خود را سریع بسازید. این است که با اجزای بوت استرپ به طور پیش فرض و آب و برق با سفارشی سازی کمی ساخته شده است.

رایگان

0 تومان/ ماه

 • 10 کاربر
 • 2 گیگ فضا
 • پشتیبانی ایمیل
 • پشتیبانی تلفنی

خوب

10 هزار تومان / ماه

 • 20 کاربر
 • 10 گیگ فضا
 • پشتیبانی ایمیل
 • پشتیبانی تلفنی

ویژه

30 هزار تومان / ماه

 • 100 کاربر
 • 35 گیگ فضا
 • پشتیبانی ایمیل
 • پشتیبانی تلفنی