نمونه منو ها

این مثال یک تمرین سریع برای نشان دادن نحوه کارکرد نوارابزار و محتوای آن است. برخی از navbars عرض عرض نمایش را گسترش می دهند، برخی دیگر در داخل محدود می شوند

مستندات »